۱-برگزاری دوره های آموزشی، سمیناره ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و …

۲-برگزاری دوره های درون سازمانی