بی تردید یکی از مباحثی که در راستای رشد و توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی بایستی مد نظر قرار بگیرد، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های عمرانی، صنعتی، خدماتی و انجام مطالعات کارشناسی دقیق قبل از اجرا می‏ باشد. یک طرح عمرانی، صنعتی و یا خدماتی در حقیقت استفاده از منابعی از قبیل سرمایه، ارز، نیروی کار ورزیده و متخصص، امکانات مادی و … در جهت تحقق اهداف آن می‏باشد. در واقع ارزیابی فنی و اقتصادی با بررسی منابع مالی، تجهیزاتی و انسانی مورد نیاز، منافع حاصل و تحلیل شاخص‏های اقتصادی به ما  می‏گوید که یک طرح در صورت اجرا تا چه حد موفقیت آمیز بوده و اهداف مورد انتظار را برآورده خواهد کرد و همچنین چکونه و با تغییر چه عواملی می‏توان به این امر کمک کرد.

گسترش مفاهیم، ابزارها و کاربردهای تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی پروژه ها، سرمایه و منابع سازمان ها را در مسیر مطلوب و بهینه هدایت کرده و مدیران را در تصمیم گیریهای کلان بخشهای عمرانی، صنعتی و خدماتی یاری می‏کند.