بی تردید ، تامین غذای سالم برای جمعیت رو به ازدیاد جهان، یکی از مهمترین دغدغه های دنیای امروز ماست. تحولات ناشی از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد غذایی،نه تنها این نگرانی را کاهش نداده، بلکه با نمایان سازی مشکلات ناشی از مصرف غذاهای صنعتی، همسو با توسعه فرآیند های مدرنیته و تغییر ساختار زندگی‏های شهری و روستایی که نهایتا باعث افزایش مصرف غذاهای فرآوری شده صنعتی و طولانی تر شدن چرخه تولید تا مصرف گردیده است، این نگرانی را تشدید نموده است. لزوم استانداردهای خاص این صنعت با تمرکز بر ایمنی مواد غذایی از اولویت های استانداردسازی جهانی در سه دهه اخیر است که حاصل اجرا این استانداردها در سیستم مدیریت غذایی بر اساس ISO22000  متمرکز گردیده است.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO22000 :

  • ایجاد اعتماد در مشتریان سازمان با توجه به شناسایی، طراحی و برنامه ریزی جهت کنترل مخاطرات غذا و اطمینان از محصول سالم
  • کاهش احتمال به وجود آمدن خطاها و اشتباهات در هر مرحله از چرخه غذا
  • کاهش هزینه های بازرسی و آزمون به دلیل حذف یا کاهش ایستگاه های بازرسی غیر ضروری و تکیه بیشتر و دقیق تر بر نقاط کنترلی و بحرانی
  • کننترل بهینه عملیات و امکانات و تجهیزات جهت تضمین انجام فعالیت ها مطابق استاندارد