این استاندارد با رویکردی فرآیندی و سیستمی، چارچوب ساختار یافته ای برای مدیریت و کنترل کیفیت در پروژه ها ارائه می‏نماید که هدف آن اطمینان از درک و برآورده شدن اهداف تعیین شده در پروژه برای تمامی طرف‏های ذینفع می‏باشد. این استاندارد با دیدگاهی استراتژیک، لزوم رابطه سودبخش متقابل بین طرف‏های ذینفع در پروژه به منظور افزایش توانمندی‏ها در ایجاد ارزش را بر مبنای تعادل منطقی در توزیع ریسک‏های پروژه مورد بحث قرار داده و با در نظر گرفتن خط مشی کیفیت سازمان مالک پروژه، راهنمایی‏های لازم برای استقرار مدیریت کیفیت در فرآیندهای پروژه را ارائه می‏نماید.

شما با استفاده از ISO 10006 در مدیریت پروژه، هزینه ها، سوابق، مدارک، اطلاعات، زمان و تاخیرات پروژه را به راحتی مدیریت خواهید کرد و با کنترل ریسک‏های پروژه به راحتی به کیفیت تعیین شده در پروژه خواهید رسید.