محبوبه کردستانی

مسئول پروژه شرکت ره پویان پیشرو کارمانیا

نام و نام خانوادگی: محبوبه کردستانی

سمت : مسئول پروژه شرکت ره پویان پیشرو کارمانیا

تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت صنعتی

لیسانس مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی