EFQM مدل تعالی سازمانی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمان ها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوت‏ها راه‏ حل‏های بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.

مدل EFQM برگرفته از اعتقادات و باورهای محور سازمان‏ها و شرکت‏های سرآمد قرن بیستم بوده و با اهدافی که هر سازمانی باید به آنها دست یابد، همخوانی دارند. شرط اساسی سرآمدی، اعتقاد و عمل به این مفاهیم در تمام سازمان‏ها و بویژه در سطح مدیران ارشد آن است. مفاهیم ۸ گانه مدل EFQM عبارتند از :
۱نتیجه‏گیری، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرایندها و واقعیت‏ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری- نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شرکت‏ها، مسئولیت اجتماعی شرکت.

از آنجا که مفاهیم بنیادین، نشان دهنده اهدافی هستند که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد و چون اهداف و آرمان‏ها معمولاً بلندپروازانه و دوردست هستند، سازمان‏ها برای اینکه بدانند به منظور تحقق آنها، چگونه باید عملاً کار و فعالیت کنند،‌ نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آنها در سازمان، موجب تحقق اهداف موردنظر شود.