تعهد نسبت به واگذاری، قدرت مشارکت واقعی در سازمان، وجود سیستمی را ضروری می‏سازد که احترام و ارتقا هر فرد را به صورت هدفمند در نظر داشته باشد. چنین سیستمی برای همه پرسنل امکان مشارکت را مهیا می‏سازد و همچنین شرکت را طوری سازماندهی می‏کند که به مشتری حداکثر بها را می‏دهد. ضمن اینکه به هر کارمند به خاطر ارزش مشارکتش پاداش می‏دهد، در نتیجه او را در عملکرد سازمان شریک می‏کند.چنین چارچوب جامعی مدیریت مبتنی بر ارزش (VALUE-BASED MANAGEMENT=VBM) نامیده می‏شود. هدف این نوع مدیریت افزایش سودآوری بلند مدت شرکت از طریق توجه به مشتری است. هدف نهایی این است که هر شخص را به عنوان یک مالک و یک کارمند، قدرت اقتصادی ببخشد. مدیریت مبتنی بر ارزش، افزایش تفکر خلاقانه، فرهنگ مشارکت پذیری، پویایی و کارآمدی سازمان و در نتیجه کاهش هزینه های پرسنلی، رضایتمندی مشتریان، افزایش کیفیت خدمات و … را در سازمان شما در پی خواهد داشت.