پذیرش رو به افزایش مدیریت پروژه ، نشان می دهد که کاربرد دانش مناسب، فرآیندها، مهارت ها ، ابزار و تکنیک ها ، می تواننداثر مهمی بر موفقیت پروژه ها داشته باشند. راهنمای استاندارد PMBOK، گستره دانش مدیریت پروژه را به عنوان یک راهکار خوب شناسایی می کند.”راهکار خوب” ، به معنای یک توافق عمومی است که کاربرد این مهارت ها ، ابزار و تکنیک ها می تواند شانس موفقیت را در بسیاری از پروژه ها افزایش دهد. این استاندارد فرآیندها، ابزار و تکنیک های مورد استفاده در مدیریت پروژه را جهت یک نتیجه موفقیت آمیز، تشریح می کند.

این استاندارد در زمینه مدیریت پروژه ، منحصر به فرد است و ارتباط داخلی با دیگر بخش های مدیریت پروژه مانند مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه دارد.

  1. مدیریت یکپارچگی پروژه                   integration management  project
  2. مدیریت محدوده پروژه                               project scope management
  3. مدیریت زمان پروژه                                      project time management
  4. مدیریت هزینه پروژه                                     Project cost management
  5. مدیریت کیفیت پروژه                               Project quality management
  6. مدیریت منابع انسانی پروژه     project human resources management
  7. مدیریت ارتباطات پروژه             Project communication management
  8. مدیریت ریسک پروژه                                    project risk management
  9. مدیریت تدارکات پروژه                 Project procurement management