۵S از جمله سیستم‏هایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه اولیه و سنگ بنای سایر سیستم‏های کیفیتی و بهره وری مانند  TQM ، HSE و … می‏باشد. هدف اصلی ۵S بهسازی فرآیندهای سازمان وحذف اتلاف هاست. از اینرو این سیستم یکی از مهمترین ارکان دستیابی به بهبود مستمر (kaizen) در شرکت ها نیز می‏باشد. ۵S فضایی مناسب، بهره ور، فعال، زیبا، شاد و ایمن در محیط کار ایجاد می‏نماید. علاوه بر این تداوم پیاده سازی  ۵S موجب شکل گرفتن تصویری بهتر از سازمان در ذهن مشتریان شده و فرصت های تجاری روز افزونی برای محصولات آن فراهم می‏نماید.