استاندارد مدیریت محیط زیست ISO14001

استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001 مجموعه ای از مقررات است که در سطح بین المللی معتبر است و شرکت ها از آن برای مدیریت جنبه های زیست محیطی عملیات خود استفاده میکنند تا اثرات مضر زیست محیطی عملیات خود را به حد اقل برسانند. ISO 14001یکی از استاندارد های خانواده ISO 14001 است. در این خانواده تعداد زیادی مدارک و راهنما وجود دارد که هدف آنها کمک به شرکت ها در درک الزامات زیست محیطی و بهبود شرایط و فرایند به منظور کاهش آلاینده هایی است که تولید می کنند.

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO 14001 :

 • اطمینان از حفاظت محیط زیست در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی
 • بهبود روش های مدیریت، به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی
 • ایجاد توافق همه جانبه و اعتبار و مقبولیت در سطح جهانی با ورود به سیستم های مدیریت زیست محیطی
 • کاهش مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه
 • کاهش مصرف انرژی
 • کاهش ضایعات و پسماند ها و استفاده از روش های بازیافت
 • افزایش رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی.
 • آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری
 • کاهش شکایات، جریمه هاو مجازات ها
 • حذف دوباره کاری ها
 • ارتقا بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و بازدهی کالا و خدمات
 • بهبود ایمنی و بهداشت
 • بهبود کیفیت نحیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه پایدار